GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI  ABD

GASTROENTEROLOJİ BD İÇ HASTALIKLARI  UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

 

 İÇ HASTALIKLARI- GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

1-      Prof. Dr. Selahattin Ünal (Bilim Dalı Başkanı)

2-      Prof. Dr. Seren Özenirler

3-      Prof. Dr. Şükrü Dumlu

4-      Prof Dr Mehmet Cindoruk

5-      Doç Dr İbrahim Doğan

6-      Doç Dr Tarkan Karakan

7-      Doç Dr Mehmet Arhan

8-      Doç Dr Mehmet İbiş

  

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN GASTROENTEROLOJİBİLİM DALI EĞİTİMİ SIRASINDA ÖĞRENMESİ İSTENEN KONULAR, AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 

KONU

AMAÇ

ÖĞRENİM  HEDEFİ

Gastroenterolojik Hastalıklarda   tanı ve laboratuar

Gastroenterolojik hastalıkların   tanısal özelliklerinin  kavranması

 

* Gastroenterolojik   hastalıkların tanısında ve takibinde kullanılan temel laboratuar testlerinin   ve akut faz reaktanlarının tanımlanması, testlerden elde edilecek olan   sonuçların doğru yorumlanması

* Gastroenterolojik hastalıkların   tanısında ve takibinde kullanılan gösterilmesi, bu testlerin hangi   endikasyonlar ile istenmesi gerektiğinin anlaşılması, testlerden elde   edilecek olan sonuçların doğru yorumlanması

(Hepatit belirteçleri, karaciğer fonksiyon testleri,   otoimmün karaciğer belirteçleri)

Özofagusun yapısal bozukluk ve hastalıkları

Özofagusun yapısal bozuklukları ve bunlara bağlı belirti   ve bulguların tanınması ve tedavisi

* Özofagusun yapısal bozukluklarını tanıyabilme

*Özofagusun yapısal bozuklukları ile seyreden   hastalıkların ayrıcı tanısını yapabilme

*Zenker divertikülü bulgularını tanıyabilme

*Yutma güçlüğü olan olgularda organik – fonksiyonel   ayırımını yapabilme

*Organik ile fonksiyonel bozuklukların ayırıcı tanısında   hangi testlerin ne zaman istenmesi gerektiğini öğrenme (baryumlu   grafi-endoskopi)

 

Özofagus motor   hastalıkları

Özofagus motor hastalıkları tanı ve tedavisini   yönlendirebilme

* Özofagus motor hastalıklarının ayırıcı tanısını   yapabilme

 * Özofagus motor   hastalıklarının alt tiplerine göre semptomatolojiyi öğrenme ve hangi durumda   hangi testin istenmesi gerektiğini öğrenme (özofagus manometri, pHmetri,   baryumlu grafi, endoskopi)

 

Asit peptik   hastalıklar

 

Asit peptik hastalıkların sınıflandırılmasını, tanı ve   tedavilerini yapabilme

 

*Asit-peptik hastalıklarda semptom ve bulguların   tanınabilmesi

*Duodenal ülserin klinik bulguları ve komplikasyonlarını   değerlendirebilme

*Zollinger –Ellison sendromunun ayırıcı tanısını yapabilme

*Peptik ülser komplikasyonlarının ayırıcı tanısını   yapabilme (striktür, kanama, perforasyon)

 

Çölyak hastalığı ve   malabsorbsiyon

Malabsorbsiyonlu hastaya klinik yaklaşımın anlaşılması

* Malabsorbsiyonlu hastaya klinik yaklaşımın ana   hatlarının tanımlanması

* Malabsorbsiyonlu hastaya klinik tanısı ve ayırıcı   tanısının tanımlanması, tedavisinin düzenlenmesi.

*Çölyak hastalığı seyrinde görülebilecek diğer klinik   durumların değerlendirilmesi.

*Steatorenin tanımlanması, nedenlerinin   değerlendirilebilmesi ve tedavi endikasyonlarının sayılması.

*Çölyak  hastalığının etyolojisinin, klinik ve   laboratuar bulgularının anlaşılması, ayırıcı tanısının tanımlanması, radyografik   bulgularının tanımlanması ve tedavisinin düzenlenmesi

 

Pankreas hastalıkları

Pankreas hastalıkları patobiyolojisi, tanı ve tedavi   yöntemleriyle  ilgili temel bilgilerin   kavranması

* Pankreas hastalıkları görülen klinik bulguları   söyleyebilme

*Akut pankreatit prognostik kriterlerini sayabilme

*Pankreatit komplikasyonlarını tanıyabilme (psödokist,   apse, enfeksiyon, sepsis)

*Kronik pankreatit tanı kriterlerini sayabilme

* Kronik pankreatit görüntüleme yöntemleri (EUS, MRCP,   ERCP)

*Pankreas kanserinin erken tanısında kullanılan testlerin   bilinmesi (EUS, ERCP…)

 

İnflamatuvar barsak   hastalığı

İnflamatuvar barsak  hastalıklarının klinik özellikleri, tanı   yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi kazanma

*Ülseratif kolitin epidemiyolojisi, etyolojik faktörleri,   klinik bulguları ve serolojik bulgularının tanımlanması, takip ve tedavisinin   özetlenmesi ve prognozunun tanımlanması

*Crohn hastalığının hastalığının, epidemiyolojisi, klinik   bulgularının tanımlanması, alt gruplarının ayırımının yapılabilmesi, tedavisi   ve prognozunun tanımlanması.

*Lenfositik kolitin hastalığının klinik ve serolojik   bulgularının tanımlanması.

*Kollajenöz kolitin klinik bulguları, tanı yöntemleri ve   tedavisinin tanımlanması.

 

Fonksiyonel kolon   hastalıkları

Fonksiyonel kolon hastalıkları tanı ve tedavisini kavramak

Fonksiyonel kolon hastalıkları epidemiyolojik   özelliklerini, irritabl barsak hastalığının tanı ve ayırıcı tanı   özelliklerini söyleyebilme

Alarm semptomlarını sayabilme ve fonksiyonel organik   hastalık ayırıcı tanısını yapabilme

Viral hepatitler

Viral hepatitlerin tanı ayırıcı tanı ve tedavisini   yönlendirebilme

Kronik hepatit B enfeksiyonu alt tiplerini tanıyabilme   (akut, taşıyıcı, geçirilmiş hastalık okkült enfeksiyon ve kronik enfeksiyon)

Kronik hepatit B de hastaya özel tedavi seçimini yapabilme   (interferon, antiviral ilaçlar, immünsüpresyon tedavisi alacak hastalarda   tedavi)

Delta hepatitinde hasta takibi ve tedavi

Kronik hepatit C de tedavi seçimi ve yanıtsız hastalarda   tedavinin kişiselleştirilmesi

Akut hepatitlerde (hepatit A ve E) hastanın izlemi ve   fulminan gidiş belirteçlerinin öğrenilmesi

Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları

Safra kesesi ve safra yolu hastalıklarında tanı, ayırıcı   tanı ve tedavisini yönlendirebilme

 

Akut kolesistit hastasını tanıyabilme ve tedavi seçenekleri   (izlem, cerrahi)

Koledok taşlarınıjn semptomatolojisi ve laboratuar   görüntüleme yöntemlerinin seçimi (Ultrason, MRCP, ERCP, EUS)

Safra yolu anomalileri ve bunlara bağlı komplikasyonlar   (iatrojenik safra yolu darlıkları, paraziter hastalıklar)

Alkolik karaciğer   hastalığı

Alkolik karaciğer hastalığı tedavisi ve uzun dönem takip   hakkında bilgi sahibi olmak

Alkolik karaciğer hastalığının tanısı ve ayırıcı   tanısı

Alkolik karaciğer hastalığında multidisipliner   yaklaşımın öğrenilmesi (beslenme tedavisi, psikiyatri konsültasyonu)

 

Siroz ve   komplikasyonları

Siroz ve son dönem karaciğer hastalığının tanı ve ayırıcı   tanısı ile komplikasyonlarının tanınması ve tedavi edilmesi

Siroz hastasında etiyolojinin epidemiyolojinin ve   komplikasyonlarının araştırılma yöntemlerinin belirlenmesi (Ultrason, hepatit   belirteçleri, metabolik ve otoantikor testleri)

Siroz hastasında prognozun belirlenmesi için   skorlama sistemlerinin öğrenilmesi (Child Pugh, MELD)

Komplikasyonların tanı ve tedavisi (Asit, özofagus   ve gastrik varisler, hepatik ensefalopati, Malnutrisyon)

Özofagus kanaması ile gelen hastaya ilk yaklaşımın   öğrenilmesi

Asit komplikasyonlarının tanı ve tedavisi (spontan   bakteriyel peritonit, dispne)

Kronik hepatik ensefalopati tedavisi (diyet, medikal   tedavi)

Non-alkolik yağlı   karaciğer hastalığı

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının tanı, ayırıcı   tanı ve tedavisinin öğrenilmesi

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının epidemiyolojisi, etyolojik faktörleri, klinik bulguları ve serolojik bulgularının tanımlanması, takip ve tedavisinin özetlenmesi ve prognozunun tanımlanması

Hasta alt tiplerinin ayrıcı tanısı (metabolik sendrom,   obezite, hiperlipidemi, metabolik diğer nedenler)

Hastalığın uzun dönem komplikasyonlarının tanı ve tedavisi   (siroz, hepatoselüler kanser)

 

Kolestatik   karaciğer hastalıkları

Kolestatik karaciğer hastalıkları tanı, ayırıcı tanı ve   tedavisinin öğrenilmesi

Kolestatik karaciğer hastalıkları epidemiyolojisi,   etyolojik faktörleri, klinik bulguları ve serolojik bulgularının   tanımlanması, takip ve tedavisinin özetlenmesi ve prognozunun tanımlanması

Primer biliyer sirozun tanısında otoantikorlar ve   karaciğer biyopsisinin yerinin öğrenilmesi

Primer sklerozan kolanjitte tanıda kullanılan   görüntüleme yöntemlerinin seçimi (Ultrason, MRCP, ERCP, EUS)

 

İÇ HASTALIKLARI TIPTA  UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ GASTROENTEROLOJİ YETERLİLİK İÇİN

YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

İşlem

Sayı

Anamnez alma ve hasta dosyası hazırlama

100

Viral belirteçlerin, karaciğer fonksiyon testlerinin ve   otoantikorların yorumlanması

50

Parasentez   yapılması

1

Nazogastrik   sonda yerleştirilmesi

1

İnterferon-antiviral  kullanan hastaların takibi

15

Kolestatik karaciğer hastalarının takibi

15

İnflamatuvar barsak hastaların tanısı, takip ve tedavileri

15

Biyolojik ajan kullanan hastaların takibi

5

Biyolojik   ajan kullanımına aday olan hastanın hazırlanması

5

Peptik ülser   hastalıklarının tanıları, tedavileri

50

Fonksiyonel kolon hastaların tanıları, tedavileri ve takipleri

25

Siroz hastalıklarının tanıları, tedavileri ve takipleri

25

Pankreatit hastalarının tanıları, tedavileri ve takipleri

5

Çölyak hastalığı tanısı, tedavisi ve takibi

5

Kronik ishal hastası tanısı, tedavisi ve takibi

15

Seminer sunma

1

Makale sunma

1

Ulusal bir   dergide bilimsel yayına katkı

1

SCI   kapsamındaki dergilerde bilimsel yayına katkı

1