GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI  ABD-  TIBBİ ONKOLOJİ BD İÇ HASTALIKLARI  UZMANLIK EĞİTİMİ

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

 

İÇ HASTALIKLARI AD - TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

1-      Prof. Dr. Mustafa Benekli (Bilim Dalı Başkanı)

2-      Prof. Dr. Ahmet Özet

3-      Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

4-      Prof. Dr. Aytuğ Üner

5-      Prof. Dr. Uğur Çoşkun

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK   ÖĞRENCİSİNİN MEDİKAL ONKOLOJİ ROTASYONU    SIRASINDA ÖĞRENMESİ İSTENEN KONULAR

Konu

Amaç

Öğrenim Hedefleri

Kanser Moleküler Biyolojisi

Kanser moleküler   biyolojisi hakkında temel bilgilere sahip olma, yorum yapabilme yeteneğini  kazanma

 

 

 

 

Kanser genom,

Genomik instabilite   mekanizmaları,

Hücre sinyal   mekanizmaları, büyüme faktörleri ve reseptörleri,

Hücre siklusu,

Kanser metabolizması,

Anjiogenez, invazyon   ve metastaz mekanizması,

Kanser kök hücreleri   tanımını yapabilme, temel mekanizmalar hakkında yeti kazanma

Kanser Etyolojisi ve   Epidemiyolojisi

Kanser etyolojisi   tanımlayabilme, toplum bazlı epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlayabilme

 

 

 

 

Sigara

DNA, RNA virüsleri

İnflamasyon

Kimyasal faktörler

Diet

Obezite ve Fiziksel   aktivite’nin kanser etyolojisindeki önemini kavrama, farkındalık   oluşturabilme

Kanser   epidemiyolojisini global ve  toplumsal   bazda tanımlayabilme

Kanser tedavi   prensipleri

Kanser tedavi   prensiplerini öğrenme

Kanser tedavisinde   kanser cerrahisi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve kanser   immünoterapisinin yeri hakkında fikir sahibi olma, her bir tedavi   yaklaşımının katkısını bilme

Kemoterapötikler

Kemoterapötiklerin   farmakokinetik ve farmakodinamisini bilme,kemoterapötik sınıflamaları   hakkında fikir sahibi olma

Kemoterapötik alt   gruplarını bilme(alkilleyici ajanlar, platin analogları,antimetabolitler,

Hedefe yönelik   ajanlar…vb), diger tedavi yaklaşımlarının katkı ve yan etkilerini bilme,   yönetebilme, takibini yapabilme,

 Bioterapiler hakkında fikir sahibi olma

Kanser tedavisinde   korunma ve tarama

Kanser tedavisinde   korunma ve taramanın önemini kavrama

Kanser’den korunma   yöntemlerini (toplumsal ve bireysel bazda, beslenme, kemoprevansiyon..vb)   bilme, kanser tarama programlarını takip edebilme ve toplumsal bilinç   oluşturabilme yetisine sahip olma, kanser tarama programlarına erişebilirlik

Baş-Boyun kanserleri

Baş boyun kanserleri   tanımı ve sınıflamasını bilme

Baş boyun kanserleri   için  özel olan ve/veya sık görülen bir   takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Akciğer kanserleri

Akciğer kanserleri   tanımı ve sınıflamasını bilme

Akciğer kanserleri   için  özel olan ve/veya sık görülen bir   takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Akciğer kanseri   etyolojisini sayabilme,

Akciğer kanseri   sınıflamasını yapabilme,

Mediasten neoplazmları   hakkında fikir sahibi olma

Gastrointestinal   Sistem Kanserleri

Gastrointestinal   Sistem Kanserleri tanımı ve sınıflamasını bilme

GIS kanserleri   için  özel olan ve/veya sık görülen bir   takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

GIS kanserleri   moleküler biyolojisini ögrenme,genetik yatkınlıkları sayabilme,

Özofagus, Mide,   Pankreas, Karaciger, safra kesesi ve safra yolları kanserleri, kolorektal   kanserler, GIST ve anal kanserler hakkında fikir sahibi olma 

Genitoüriner Sistem Kanserleri

Genitoüriner Sistem   Kanserleri tanımı ve sınıflamasını bilme

GUS kanserleri   için  özel olan ve/veya sık görülen bir   takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Hastalık ve tedaviye   bağlı gelişebilecek komplikasyonlar hakkında fikir sahibi olma, müdahale   edebilme veya nasıl müdahale edilebileceğini bilme

Böbrek, Mesane,   Prostat ve Testis kanserler hakkında fikir sahibi olma 

Jinekolojik onkoloji

Jinekolojik onkoloji   tanımı ve sınıflamasını bilme

Jinekolojik onkoloji   için özel olan ve/veya sık görülen bir takım semptomları bilme, tanıma,   yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Hastalık ve tedaviye   bağlı gelişebilecek komplikasyonlar hakkında fikir sahibi olma, müdahale   edebilme veya nasıl müdahale edilebileceğini bilme

Serviks kanseri aşı   programları ve kemoprevensiyonu hakkında bilgi sahibi olma

Meme Kanseri

Gastrointestinal   Sistem Kanserleri tanımı ve sınıflamasını bilme

Meme kanserleri   için  özel olan ve/veya sık görülen bir   takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Meme kanserleri   moleküler biyolojisini öğrenme, genetik yatkınlıkları sayabilme,

Meme benign ve malign   hastalık ayrımını yapabilme,

Meme kanseri erken   teşhis ve tedavisinin önemini vurgulayacak yeti kazanma

Endokrin sistem   tümörleri

Endokrin sistem   tümörleri kavramını bilme

Endokrin sistem   kanserleri için  özel olan ve/veya sık   görülen bir takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Yumuşak doku ve Kemik   tümörleri

Yumuşak doku ve kemik   Kanserleri tanımı ve sınıflamasını bilme

Sarkomlar için özel   olan ve/veya sık görülen bir takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Cilt kanserleri

Cilt kanserleri tanımı   ve sınıflamasını bilme

Cilt kanserleri için   özel olan ve/veya sık görülen bir takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Malign melanom ve   non-melanom cilt tümörleri sınıflamasını yapabilme (bazal hücreli karsinom,   SCC…vb)

Santral Sinir Sistemi   Kanserleri

Santral Sinir Sistemi   Kanserleri tanımı ve sınıflamasını bilme

Santral Sinir Sistemi   kanserleri için  özel olan ve/veya sık   görülen bir takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Radyoterapi,   Kemoterapi ve Cerrahi’nin etkinliğini ve tedaviye bağlı gelişecek   komplikasyonları bilme ve yönetebilme yetisine sahip olma

Lenfoma-Plazma Hücreli   tümörler

Hematolojik kanserler   tanımı ve sınıflamasını bilme

Lenfoma için özel olan   ve/veya sık görülen bir takım semptomları bilme, tanıma, yönetme

Tedavi modaliteleri   hakkında fikir sahibi olabilme

Lenfoma sınıflamasını   yapabilme

Onkolojik Aciller

Onkolojik Acil   tanımını bilme

Onkolojik Acilleri   bilme, farkında olma ve erken müdahalenin hayat kurtarıcı öneminin bilincinde   olma

Tedavi yaklaşımlarını   ve komplikasyonlarını bilme ve uygulayabilme yetisine sahip olma

Süperior Vena Kava   Sendromu, artmış intrakranial basınç,spinal kord kompresyonu, metabolik   aciller (tümör lizissendromu, hiperürisemi, hiponatremi, laktik asidoz,   hiperkalsemi, malign asit ve plevral efüzyon tanısı koyabilme ve tedavisini   yönetebilme

Kanser Tedavisi yan   etkilerini yönetebilme

Tedaviye baglı gelişen   yan etkileri bilme ve yönetebilme

İnfeksiyon,Lökopeni,Trombositopeni,   Tromboz, Bulantı-kusma, İshal-konstipasyon, Oral komplikasyonlar, Pulmoner ve   kardiak toksisiteler, Gonadal disfonksiyonu tanımlayabilme, yönetebilme yetisi

Destek Tedavisi

Destak tedavisinin   kanser tedavisindeki önemi ve yerini bilme

Ağrı palyasyonu,   Beslenme ve psikolojik destegin kanser tedavisindeki önemini kavrama,   uygulayabilme ve sürdürebilme yetenegi kazandırılması

 

   

HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TIBBİ ONKOLOJİ YETERLİLİK İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

İşlem

Sayı

Anamnez alma ve hasta dosyası hazırlama

40

Kemik iliği aspirasyon ve biopsisi

5

Torasentez   ve parasentez

5

Kemoterapi   uygulaması ve hazırlanması

10

Periferik   yayma değerlendirme

10

Kitle biopsisi

10

Nötropenik hasta takibi

5

Kemoterapi kullanan hasta takibi

10

Lomber ponksiyon ve intratekal tedavi

5

Bası semptomu olan hastaların tedavisi

5

Biyolojik   ajan kullanıma  hazırlanması ve   uygulanımı

10

Terminal dönem   kanserli hasta takibi

10

Kanser tanısı almış hastalara kötü haber verme

5

Kanser tanısı almış hasta   ve yakınlarının bilgilendirilmesi

5

Kanser ağrısı olan   hastaların tedavisi

10

Kemoterapi komplikasyonlarının izlenmesi ve önlenmesi

10

Primeni bilinmeyen kansere yaklaşım

5

Seminer sunma

2

Makale sunma

2

Ulusal bir   dergide bilimsel yayına katkı

2

SCI   kapsamındaki dergilerde bilimsel yayına katkı

1

Tıbbi onkoloji   alanında tez hazırlamak

1